Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu

  12/08/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt (LVS) công bố Công văn số 4946/UBCK-UQLKD ngày 07/08/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho LVS chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Kế Toán – Hội Sở (TP.HCM)

  13/07/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Kế Toán – Hội Sở (TP.HCM)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Giao Dịch – Hội Sở (TP.HCM)

  13/07/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Giao Dịch – Hội Sở (TP.HCM)

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phần Chứng khoán Liên Việt

  01/07/2015
Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  01/06/2015
Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04/2015 và 01/05/2015

  22/04/2015
Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04/2015 và 01/05/2015

Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Hành chính – Tiếp tân

  21/04/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Hành chính – Tiếp tân

Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Pháp chế – Hội Sở (TP.HCM)

  21/04/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Pháp chế – Hội Sở (TP.HCM)