Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  13/09/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Quyết định điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động

Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt

  23/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Kính gửi Nghị Quyết HĐQT

Biên Bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

  23/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Kính gửi Biên Bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS

  12/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS.

Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) năm 2017 của LVS

  10/08/2017
Kính gửi Quyết định của Chủ tịch HĐQT về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) năm 2017 của LVS

Công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt (LVS)

  09/08/2017
Ngày 08/08/2017, Công ty CP Him Lam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 22.375.000 cổ phần LVS cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 năm 2017

  05/08/2017
Kính gửi Quý khách hàng thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 năm 2017

Thông báo về việc tổ chức không thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS

  28/07/2017
Kính gửi Quý khách hàng Thông báo về việc tổ chức không thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.