Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Chứng khoán Liên Việt

  26/05/2010
Căn cứ theo QĐ số 325/ UBCK-GP ngày 25 - 05 - 2010 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Thay đổi Thành viên và Bổ nhiệm Hội Đồng Quản Trị

  21/05/2010
Căn cứ theo QĐ số 06A/ 2010/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 – 05 – 2010 của Đại Hội Đồng Cổ Đông – phiên họp bất thường năm 2010 về việc thay đổi Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch của Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

  03/03/2010
Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhđã có Quyết định số 103/QĐ-SGDHCM về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex.

Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch thứ 100 của Sở GDCK Hà Nội

  13/01/2010
Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 13/QĐ-SGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex. Đây là công ty chứng khoán thành viên giao dịch thứ 100 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.