Thay đổi đại diện Chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  17/11/2016
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội.

Thay đổi thông tin liên lạc Quản lý cổ đông Ngân Hhàng TMCP Bưu Điện Liên Việt năm 2016

  28/10/2016
Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thông tin liên hệ về hoạt động Quản lý cổ đông LPB tại Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt như sau: