Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) năm 2017 của LVS

  10/08/2017
Kính gửi Quyết định của Chủ tịch HĐQT về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) năm 2017 của LVS

Công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt (LVS)

  09/08/2017
Ngày 08/08/2017, Công ty CP Him Lam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 22.375.000 cổ phần LVS cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 năm 2017

  05/08/2017
Kính gửi Quý khách hàng thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 năm 2017

Thông báo về việc tổ chức không thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS

  28/07/2017
Kính gửi Quý khách hàng Thông báo về việc tổ chức không thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

Thư mời và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  18/07/2017
Kính gửi Quý khách hàng Thư mời và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  18/07/2017
Kính gửi Quý khách hàng Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

Giấy đề nghị chuyển Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  12/07/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Giấy đề nghị chuyển Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán giữa LVS và LPB

  18/05/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán giữa LVS và LPB.