Thông báo thực hiện quản lý sổ cổ đông

  09/08/2010
Thông báo thực hiện quản lý sổ cổ đông

Quyết định thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

  06/08/2010
Căn cứ theo QĐ số 621/ QĐ-UBCK ngày 03/08/2010 của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo về việc thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh như sau:

Tuyển dụng nhân sự Cho Công ty Chứng khoán Liên Việt

  14/07/2010
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (“LVS”) được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 2 năm 2009. Cổ đông chính của LVS là Tập đoàn Him Lam, Ngân hàng Liên Việt và Công ty Xuất nhập khẩu Việt Trang. Mục tiêu của LVS là thực hiện tầm nhìn chiến lược 2010-2015 phát triển trở thành 1 trong 5 Công ty Chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam và tiến tới hoạt động theo mô hình Ngân hàng Đầu tư bằng những hoạt động cụ thể với các chương trình thực hiện đồng bộ: tăng cường năng lực tài chính; xây dựng thương hiệu mạnh thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; xây dựng nền tảng và công nghệ hiện đại; tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thu hút nhân tài; lựa chọn đối tác chiến lược và tăng trưởng nhanh, mạnh, bền vững.

Thông báo Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của LVS

  01/07/2010
Căn cứ theo QĐ số 70A/ 2010/ QĐ-HĐQT ngày 28 – 06 – 2010 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Thông báo Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của LVS

  01/07/2010
Căn cứ theo QĐ số 68A/ 2010/ QĐ-HĐQT ngày 28 – 06 – 2010 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Thông báo Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc của LVS

  01/07/2010
Căn cứ theo QĐ số 69A/ 2010/ QĐ-HĐQT ngày 28 – 06 – 2010 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Chứng khoán Liên Việt

  26/05/2010
Căn cứ theo QĐ số 325/ UBCK-GP ngày 25 - 05 - 2010 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Thay đổi Thành viên và Bổ nhiệm Hội Đồng Quản Trị

  21/05/2010
Căn cứ theo QĐ số 06A/ 2010/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 – 05 – 2010 của Đại Hội Đồng Cổ Đông – phiên họp bất thường năm 2010 về việc thay đổi Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt (LVS) xin thông báo như sau:

Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch của Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

  03/03/2010
Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhđã có Quyết định số 103/QĐ-SGDHCM về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex.

Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch thứ 100 của Sở GDCK Hà Nội

  13/01/2010
Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 13/QĐ-SGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex. Đây là công ty chứng khoán thành viên giao dịch thứ 100 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.