Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  28/10/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt thông báo Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.

Bản CBTT phát hành cổ phiếu ra công chúng của PAN

  21/10/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt thông báo về đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN)

Báo cáo kết quả tăng vốn của LVS

  07/10/2015
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo kết quả tăng vốn của LVS.

Thông báo gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu

  04/09/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt thông báo về vệc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT ngày 12/08/2015 về thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu

  12/08/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt (LVS) Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT ngày 12/08/2015 về thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu là ngày 12/08/2015

Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu

  12/08/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt (LVS) công bố Công văn số 4946/UBCK-UQLKD ngày 07/08/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho LVS chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Kế Toán – Hội Sở (TP.HCM)

  13/07/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Kế Toán – Hội Sở (TP.HCM)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Giao Dịch – Hội Sở (TP.HCM)

  13/07/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên Nhân viên Giao Dịch – Hội Sở (TP.HCM)

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phần Chứng khoán Liên Việt

  01/07/2015
Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phần Chứng khoán Liên Việt