Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

  17/04/2023
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

  22/03/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

  12/01/2023
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

  18/10/2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

  11/08/2022
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

  11/07/2022
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

  14/04/2022
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

  17/03/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

  13/01/2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

  14/10/2021
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021