Quản lý cổ đông là hoạt động tất yếu trong các tổ chức phát hành. Do vậy, trở ngại lớn nhất của nhiều doanh nghiệp là làm sao nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý cổ đông, thường xuyên nắm bắt được cơ cấu cổ đông, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính thiết thực của cổ đông đồng thời truyền tải thông tin của doanh nghiệp tới các nhà đầu tư một cách nhanh chóng và chính xác.

Vì vậy để chia sẽ khó khăn với các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu cũng như đảm bảo tối ưu những lợi ích của doanh nghiệp và các cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã cho ra đời dịch vụ Quản lý cổ đông với phần mềm công nghệ quản lý hiện đại.