Công bố thông tin nghị quyết đầu tư trái phiếu với giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản công ty.

File đính kèm: Nghi quyet 08 dau tu trai phieu.pdf
 

CÁC TIN KHÁC

Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh tại Hà Nội

  01/09/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh tại Hà Nội

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  24/08/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Đại hội đồng cổ đông bất thường LVS năm 2020

  28/07/2020
Đại hội đồng cổ đông bất thường LVS năm 2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  20/07/2020
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

  15/07/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020

  17/06/2020
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  12/06/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2020

  29/04/2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2020

Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

  23/04/2020
Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT