Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt

  23/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Kính gửi Nghị Quyết HĐQT

Thư giải trình báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017

  15/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Thư giải trình báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017

  14/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm năm 2017

  14/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm năm 2017.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS

  12/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS.

Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) năm 2017 của LVS

  10/08/2017
Kính gửi Quyết định của Chủ tịch HĐQT về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) năm 2017 của LVS

Công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt (LVS)

  09/08/2017
Ngày 08/08/2017, Công ty CP Him Lam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 22.375.000 cổ phần LVS cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng. Trân trọng.

Thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 năm 2017

  05/08/2017
Kính gửi Quý khách hàng thông báo của LVS về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 năm 2017

Thông báo về việc tổ chức không thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của LVS

  28/07/2017
Kính gửi Quý khách hàng Thông báo về việc tổ chức không thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

  20/07/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017.