Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  17/04/2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  16/04/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  17/09/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  27/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Bản công bố thông tin về việc Niêm yết của DBC trên HSX

  10/07/2019
Bản công bố thông tin về việc Niêm yết của DBC trên HSX

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  10/06/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  20/05/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  04/04/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2019

  15/03/2019
Kính gửi Quý khách đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  26/02/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ