Ngôn ngữ:         |     Sơ đồ    |    Liên hệ
Ho Chi Minh City Securities Corporation
Tin tức Tin trong nước
Thị giá 6.500 đồng, KBE chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 20% (13/03/2013)

Thời gian thanh toán cổ tức: 12/04/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE)-UpCom

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

− Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

− Thời gian thực hiện: 13/04/2013

− Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

− Nội dung họp:

Bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017;

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012.

Báo cáo của Ban kiểm soát.

Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:

− Tỷ lệ thanh toán: 20%/ cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu)

− Thời gian thanh toán: 12/04/2013

* Địa điểm thực hiện:

Đối với CK lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản

Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.