Năm 2010 là năm Công ty CPCK Liên Việt (LVS) trong giai đoạn chuyển đổi và củng cố ban đầu. Công ty đã xây dựng và hoàn thiện các quy trình/ chính sách bộ phận nghiệp vụ để giúp các bộ phận hiệu quả hơn; hoàn thành thay đổi trụ sở từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội; nâng cấp cơ sở hạ tầng giao dịch phục vụ khách hàng và nổi bật là công ty đã tuyển dụng đầy đủ các nhân sự cấp cao là những nhân sự có nhiều kinh nghiệm làm việc tại những công ty Chứng khoán lớn, có uy tín trên thị trường. Mặc dù chi phí cố định của các công ty chứng khoán là rất lớn, đặc biệt trong năm đầu thành lập (công nghệ, con người, văn phòng, chi phí thường xuyên,..) nhưng với sự nỗ lực lớn, LVS đã đạt mục tiêu là kết quả kinh doanh không lỗ lũy kế đến hết năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Bao cao thuong nien 2010 _LVS.pdf
 
 

CÁC TIN KHÁC

Báo cáo thường niên năm 2018

  19/03/2019
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo thường niên năm 2018.

Báo cáo thường niên năm 2017

  30/03/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường nhiên năm 2016

  12/04/2017
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo thường nhiên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

  08/04/2016
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014

  01/04/2015
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý khách hàng Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2012 của CTCP Chứng khoán Liên Việt

  05/04/2013
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt kính gửi Quý cổ đông/khách hàng Báo cáo thường niên năm 2012