TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC

Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của LVS gồm có:
  • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.
  • Tái cơ cấu vốn: Tư vấn phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LVS sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả về tài chính cho Doanh nghiệp.
  • Các khách hàng tiêu biểu

 

CÁC TIN KHÁC