TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

LVS đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:
  • Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp: tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;
  • Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động: các chuyên gia tư vấn luật chuyên sâu của LVS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng;
  • Xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát: LVS cũng có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát để phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế ;
  • Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin của công ty đại chúng theo luật định ;
  • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: bao gồm các phần việc như tư vấn xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp tiến hành thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tư vấn và soạn thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, các Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cứ, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát,…, Quy chế các cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp. Sau cùng là phối hợp tiến hành thực hiện kiểm phiếu và tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo Biên bản kiểm phiếu. Ngoài ra LVS còn tư vấn thêm về các văn bản khác trong cuộc họp nếu có phát sinh.
  • Các khách hàng tiêu biểu

 

CÁC TIN KHÁC