TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Các dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của LVS gồm có:
  • Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
  • Tư vấn chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần;
  • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại;
  • Tư vấn hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.

 

CÁC TIN KHÁC