Báo cáo tình hình quản trị công ty

  17/01/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty

Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

  13/01/2023
Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

Thông báo thay đổi con dấu

  23/12/2022
Thông báo thay đổi con dấu

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  06/12/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

  08/11/2022
Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  22/08/2022
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

  29/07/2022
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

LVS ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

  27/06/2022
LVS ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán

  13/06/2022
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông

  29/04/2022
Công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông