Biên bản họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 về việc phân công nhiệm vụ

  08/05/2023
Biên bản họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 về việc phân công nhiệm vụ

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

  27/04/2023
Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều lệ LVS năm 2023

  26/04/2023
Điều lệ LVS năm 2023

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt 2023

  25/04/2023
Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt 2023

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

  24/04/2023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Công bố thông tin: Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội

  20/04/2023
Công bố thông tin: Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  31/03/2023
Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của LVS

  31/03/2023
Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của LVS

Giấy phép sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  16/03/2023
Giấy phép sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

Thông báo về việc đề cử, ứng cử và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử

  07/03/2023
Thông báo về việc đề cử, ứng cử và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử