Công bố Giấy phép điều chỉnh tên công ty của Ủy ban chứng khoán

  15/09/2023
Giấy phép của Ủy ban chứng khoán chấp thuận điều chỉnh tên công ty thành: Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt 2023

  30/08/2023
Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt 2023

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

  18/08/2023
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về Tờ trình thay đổi tên Công ty

  04/08/2023
Thông báo chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về Tờ trình thay đổi tên Công ty

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

  26/07/2023
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Nội

  21/07/2023
Thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về kết quả chuyển nhượng cổ phần LVS

  13/07/2023
Công bố thông tin về kết quả chuyển nhượng cổ phần LVS

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

  12/07/2023
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh về việc thay đổi địa chỉ địa chỉ Chi nhánh

  07/07/2023
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh về việc thay đổi địa chỉ địa chỉ Chi nhánh