LVS ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

  27/06/2022
LVS ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán

  13/06/2022
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông

  29/04/2022
Công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2021 và thời gian chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  19/04/2022
Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

  19/04/2022
Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt

TÀI LIỆU CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LPB RA CÔNG CHÚNG

  13/04/2022
TÀI LIỆU CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LPB RA CÔNG CHÚNG

Bản công bố thông tin chào bán cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt

  28/03/2022
Bản công bố thông tin chào bán cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LVS

  28/03/2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LVS

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP chứng khoán Liên Việt

  23/03/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP chứng khoán Liên Việt

Thông báo chốt danh sách cổ đông

  25/02/2022
Thông báo chốt danh sách cổ đông