Kính gửi Bản công bố thông tin về việc Niêm yết của DBC trên HSX
Tập tin đính kèm:
1. Bản công bố thông tin trên báo giấy
2. Bản cáo bạch
3. GCN ĐKKD mới nhất
4. Điều lệ công ty
5. BCTC kiểm toán vốn chủ sở hữu tại 25/04/2019
6.1 BCTC quý I năm 2019 riêng
6.2 BCTC quý I năm 2019 hợp nhất
7.1 BCTC năm 2018 kiểm toán riêng
7.2 BCTC năm 2018 kiểm toán hợp nhất
8.1 BCTC năm 2017 kiểm toán riêng
8.2 BCTC năm 2017 kiểm toán hợp nhất
9.
BB và NQ DHDCD
 
 

CÁC TIN KHÁC

Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020

  17/06/2020
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  12/06/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

Nghị quyết đầu tư trái phiếu với giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản công ty

  05/06/2020
Nghị quyết đầu tư trái phiếu với giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2020

  29/04/2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên LVS năm 2020

Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

  23/04/2020
Công bố thông tin ứng viên thành viên HĐQT

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

  17/04/2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  16/04/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

  17/09/2019
Thông báo kết quả giao dịch của Người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ

  27/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu (STB) người có liên quan của người nội bộ